Zakres działalności

 1. Zespół Szkół podejmuje działania zmierzające do tworzenia optymalnych warunków jej funkcjonowania w obszarze dydaktyki, wychowani i opieki , a także innej działalności statutowej oraz zapewnienia każdemu uczniowi warunków do rozwoju i podnoszenia jakości swojej pracy.
 2. Działania te obejmują:
  1. efekty w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz innej działalności statutowej;
  2. organizację procesów edukacyjnych;
  3. tworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
  4. współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
  5. zarządzanie Szkołą.
 3. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, z Programu wychowawczo – profilaktycznego, Koncepcji pracy i rozwoju – dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska:
  1. umożliwia uczniom zdobycie wiedzy o nauce, kulturze, technice, przyrodzie, problemach kraju i świata;
  2. kształtuje umiejętność wykorzystywania wiedzy, zainteresowań i uzdolnień w celu dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia;
  3. przygotowuje do życia w rodzinie, szkole, środowisku i społeczeństwie
  4. kształtuje tolerancję wobec innych ludzi, ich przekonań i postaw;
  5. przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dbałość o poprawność języka polskiego;
  6. sprawuje opiekę odpowiednio do potrzeb uczniów oraz możliwości Szkoły;|
  7. kształtuje poczucie odpowiedzialności za stan pomieszczeń szkolnych, poszanowanie własnego warsztatu pracy;
  8. podejmuje działania na rzecz środowiska, Szkoły i innych dzieci, integruje nauczycieli, rodziców oraz uczniów.
 4. Szkoła nieodpłatnie:
  1. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały ćwiczeniowe w postaci papierowej lub
  2. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów w postaci elektronicznej lub
  3. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 5. Szkoła zapewnia rodzicom dostęp do gromadzonych przez nią informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki, dotyczących dziecka lub ucznia, bez względu na postać i sposób przechowywania tych informacji.

Podstawą działalności Zespołu Szkół w Dąbrowie są:

 • Statut szkoły,
 • Arkusz Organizacyjny,
 • Regulamin Rady Pedagogicznej,
 • Regulamin Rady Rodziców.