Rada Rodziców

Przewodnicząca: p. Renata Żurek

Zastępca: p. Magdalena Pająk

Skarbnik: p. Magdalena Kontek

Kompetencje Rady Rodziców

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły,
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym. Do założenia i likwidacji rachunku oraz dysponowania środkami na nim zgromadzonymi uprawnione są osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.