Kontrola doraźna w zakresie BIP

1. Regulacje ogranizacyjno-prawne

  • Zarządzenie Wójta Gminy Świlczy ……………………………. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przez pracowników Urzędu Gminy kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Świlcza ze zm.
  • Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostępności do informacji publicznej (DZ.U. z 2019 r. poz. 1429)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 10 poz. 68) zwanej dalej rozporządzeniem w sprawie BIP
  • Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.07.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911)
  • Ustawa z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
  • Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2009 r. poz. 1282)

2. Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania szkoły

Zespół Szkół w Dąbrowie, jest samorządową jednostką budżetową. Funkcję Dyrektora w Szkole, na podstawie Zarządzenia nr 43.2019 Wójta Gminy Świlcza z 15 marca 2019 r. pełni Pan Krzysztof Potocki.