Samorząd uczniowski

Przewodniczący: Jakub Charchut

Zastępca: Roxana Wojnowska-Zab

Członkowie:
Jadwiga Początek
Karol Dąbrowski
Maciej Malec
Miłosz Misiewicz

Skarbnik:

Opiekunowie

p. Alicja Chylińska

Samorząd Uczniowski tworzą
WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY

Zadania i przywileje Samorządu uczniowskiego

 1. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
 2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu,
 3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.