Rada pedagogiczna

Kompetencje rady pedagogicznej

Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły  oraz radę rodziców,
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
  6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1. organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
  2. projekt planu finansowego szkoły,
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Grono pedagogiczne

Pedagog
p. Barbara Hadyś

Nauczyciele oddziału „0”
p. Zofia Siembor

Nauczyciele przedszkola
p.  Celina Rodzoń
p.  Marta Bachta

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
p. Wioletta Boczar
p. Elżbieta Dąbrowska
p. Ewa Krupa

Nauczyciele języków obcych
p. Alicja Chylińska – język angielski
p. Wiola Boczar – język angielski
p. Iwona Mikosz – język niemiecki

Nauczyciel religii/etyki
ks. Stanisław Szcząchor
p. Elżbieta Dąbrowska

Nauczyciele języka polskiego
p. Sylwia Wójcik (zastępstwo Żaneta Kalita)
p. Miłosława Porada

Nauczyciel matematyki
p. Joanna Szklarz
p. Ewelina Świrad

Nauczyciele przedmiotów ścisłych
p. Renata Ćwioro–Fajardo  – chemia
p. Ewelina Świrad – fizyka

Nauczyciel informatyki
p. Sławomir Materna

Nauczyciel geografii
p. Monika Draus

Nauczyciel biologii
p. Magdalena Hudzicka–Kołek

Nauczyciel przyrody
p. Renata Ćwioro–Fajardo

Nauczyciele historii
p. Krzysztof Potocki
p. Dominik Żak

Nauczyciele muzyki/plastyki/techniki
p. Sławomir Materna – muzyka, technika
p. Ewa Krupa – plastyka

Nauczyciel wychowania fizycznego
p. Damian Trala

Nauczyciel wspomagający
p. Beata Habrat–Małek

Nauczyciele – bibliotekarze
p. Miłosława Porada

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy
p. Dominik Żak