Dyrekcja Zespołu Szkół w Dąbrowie

Dyrektor

p. Krzysztof Potocki

Kompetencje dyrektora szkoły:

 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
  1.  kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  4. realizuje uchwały rady pedagogicznej,
  5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki,
  6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  7. wykonuje inne zadania wynikających z przepisów szczególnych,
  8. współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie praktyk pedagogicznych,
  9. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
  10. odpowiada ze realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
  11. współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1.  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej , w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.