Statut prawny

W skład Zespołu Szkół w Dąbrowie wchodzą:

 1. Przedszkole w Dąbrowie gm. Świlcza,
 2. Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie gm. Świlcza.

Szkoła jest ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649)
 • Statutu Zespołu Szkół w Dąbrowie
 1. Siedziba szkoły mieści się pod adresem Dąbrowa 51, 36–071 Trzciana,
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Świlcza.
 3. Siedzibą organu prowadzącego jest Urząd Gminy znajdujący się pod adresem Świlcza 168, 36–072 Świlcza.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty.